Visjon


HJEM >> OM OSS

VISJON & FORMÅL

VISJON & FORMÅL


- Å se det enkelte menneske, bekrefte fattiges verdi, identifisere deres talenter og muligheter, utruste den enkelte gjennom arbeidstrening og hjelpe disse tilbake til nye muligheter og arbeid i eget land.


- Foreningen vil bidra til fattigdomsbekjempelse i Norge og skal drives på «non-Profit» basis. Foreningens formål er å arbeide for at det tilbys kortvarig yrkesopplæring og arbeidstrening i Norge og Romania, fortrinnsvis for Rom-folk. Målet er at dette skal gi hjelp til selvhjelp, og bidra til arbeid og etablering av næringsvirksomhet på hjemstedet. Foreningen er en frivillig og økonomisk selvstendig organisasjon.  (Vedtektene § 2.)

FORENINGENS MÅL


- Vi vil redusere antall tiggere på norske gater, ikke ved tiggerforbud, men ved konkrete hjelpetiltak.


- Vi gir støtte og muligheter for fattige som frivillig vil avstå fra tigging. Disse tilbys kompetanse, enkel arbeidsopplæring og muligheter for lønnet arbeid eller hjelp til oppstart av egen virksomhet i hjemlandet.


- Vi vil bekjempe fattigdom og tigging, fordi det skaper avhengighet, passivitet og et svekket selvbilde, mens hjelp til selvhjelp gir nytt håp og økt selvrespekt og selvtillit.


- Å engasjere norske støttespillere, kommuner, fylke, «mennesker av god vilje», organisasjoner, grupper, menigheter og bedrifter for å hjelpe romfolk og fattige rumenere.

HVEM VI ER


AGU - Agder Gorj Utvikling -fylke hjelper fylke er en forening som ble stiftet høsten 2015 og registrert i Brønnøysundsregistrene med organisasjonsnummer 916 381 670. Da het foreningen Fra tiggerkopp – Norge (FTN). Foreningen er demokratisk med årsmøtet som øverste myndighet. Eierne er enkeltpersoner, bedrifter og foreninger, menigheter og kirker. Et styre leder arbeidet og frivillige driver det daglige arbeidet. 

Email: post@fratiggerkopp.no